KCPE Past Papers 2018 Science

Kenya Certificate of Primary Education 2018 Science 1. The form of energy that comes second during energy transformation in a torch dry cells is A. Light. B. electrical. C. chemical. D. heat. 2. When rays of light pass from air to water they A. bounce back. B....

KCPE Past Papers 2018 Mathematics

Kenya Certificate of Primary Education Mathematics 2018 1. What is 440444.04 written in words? A. Forty four thousand four hundred forty four and four tenths. B. Four hundred and forty thousand four hundred and forty four and four hundredths. C Four hundred and forty...

KCPE Past Papers 2018 Kiswahili

Kenya Certificate of Primary Education Kiswahili Sehemu ya Kwanza Mazugumzo_1___kanuni fulani ili _2___Lugha_3___msemaji lazima _4___ na msikilizaji _5___ sivyo kuwasiliana hakutapatikana.Mtu _6___ kuzugumza huanza qwa kutamka sauti _7___sauti hizi huwa ghuna.Mfano wa...

KCPE Past Papers 2018 Insha

Kenya Certificate of Primary Education Insha Umepewa dakika 40 kuandika Insha yako Andika Insha isiyopungua ukurasa Moja na nusu ukifuata maagizo uliyopewa Andika Insha inayomalizia kwa maneno ifuatayo: Hapo ndipo nilipongundua kwamba ndungu hata akiwa mbaya vipi...

KCPE Past Papers 2018 English Language

Kenya Certificate of Primary Education 2018 English Language Read the passage below. 1t contains blank spaces numbered 1 to 15. For each blank space, choose the best alternative from the choices given. The day was calm, bright ……1…… warm....